HOME


RABOBANK DUTCH PHOTOGRAPHIC PORTRAIT PRIZE

 

RABOBANK DUTCH PHOTOGRAPHIC PORTRAIT TALENT

 

ABOUT THE PRIZE

PAST WINNERS

 

 

 

Het winnende portret van Sarah Mei Herman maakt deel uit van haar doorlopende serie Julian en Jonathan, waar ze sinds 2005 aan werkt. De serie portretteert de driehoeksverhouding tussen haar, haar halfbroer Jonathan en hun vader Julian. Haar herinneringen aan de relatie met haar vader worden nu weerspiegeld in haar halfbroer, die twintig jaar jonger is. Door hem te fotograferen probeert ze de ongewone relatie te benaderen die ze met hen heeft, hoewel op fysieke afstand. Het werk uit de serie werd gepubliceerd in de Foam Talent-uitgave (2010) en werd tentoongesteld tijdens Nuit Des Images in het Musée de l'Elysée in Lausanne, Zwitserland (2017).

 

Sarah Mei Herman (NL, 1980) studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag (BA, 2005) en de Royal College of Art in Londen (MA, 2010). Terugkerende thema's in haar werk zijn relaties en intimiteit, en de overgang en het grijze gebied tussen vriendschap en liefde. Haar werk was te zien in de National Portrait Gallery in Londen, in Le Chateau d'Eau in Toulouse en op JIMEI X ARLES International Photo Festival 2016 en 2017.

 

Het juryrapport over het winnende portret van Sarah Mei Herman: 'Een dubbelportret is per definitie gecompliceerd. Is het feitelijk wel een portret? Het gaat hier immers niet om een enkel persoon. Je ogen flitsen voortdurend heen en weer. Toch vloeit alles in deze foto samen. De foto is ingetogen, de timing is uitzonderlijk. Duidelijk is dat de onderlinge relatie tussen de twee geportretteerden het onderwerp is. De foto roept op tot inleven in de relatie tussen deze beide mensen. De spanning tussen beiden is invoelbaar. Ook de fotograaf speelt een nadrukkelijke rol en wurmt zich er als het ware tussen. Daardoor ontstaat er een driehoeksrelatie waarin iedereen zijn positie heeft ingenomen. De vader kijkt in de richting van de camera, de halfbroer van de fotografe kijkt weg. Tenslotte is daar de fotograaf die observeert en de situatie meedogenloos heeft vastgelegd. De lichtval en de blik die je door de vitrage naar buiten wordt gegund versterken de confrontatie. In een tijd van vluchtig kijken en snel oordelen is dit een portret dat uitnodigt om beter te kijken.’

 

Sarah Mei Herman’s winning portrait is part of her ongoing series Julian and Jonathan, which she has been working on since 2005. The series portrays the triangular relationship between her, her half brother Jonathan and their father Julian. Her memories of the relationship with her father are now mirrored in her half brother, twenty years her junior. By photographing him, she tries to approach the unusual sibling relationship that she is part of at a physical distance. Work from the series was published in the Foam Talent issue (2010) and was showcased during Nuit Des Images at Musée de l’Elysée in Lausanne, Switzerland (2017).

 

Sarah Mei Herman (NL, 1980) studied photography at the Royal Academy of Fine Arts in The Hague (BA, 2005) and the Royal College of Art in London (MA, 2010). Recurring themes in her work are relationships and intimacy, the transitions young people go through on their way to adulthood and the grey area between friendship and love. Her work has been shown at the National Portrait Gallery in London, at Le Chateau d’Eau in Toulouse and at JIMEI X ARLES International Photo Festival 2016 and 2017.

 

The jury report on Sarah Mei Herman's winning portrait: ‘In principle, a double portrait is complicated. Is it actually a portrait? After all, this is not about a single person. Your eyes constantly go from one to the other. Yet everything comes together in this picture. The photo is subdued, the timing is exceptional. It is clear that this picture is about the mutual relationship between the two people portrayed. The photo calls for an insight into the relationship between these people. The tension between both is palpable. The photographer also plays an emphatic role and squeezes, as it were, herself between them. This creates a triangle relationship in which everyone has taken their position. The father looks towards the camera, the photographer's half-brother looks away. Ultimately, there was the photographer who observed and ruthlessly captured the situation. The light and the view that you are granted through the net curtain reinforce the confrontation. In a time of superficial scanning and quick judgment, this is a portrait that invites you to look closer.'

De jury bestond in 2018 uit juryoorzitter Philippien Noordam (Hoofd Kunstzaken ministerie van Buitenlandse Zaken), Bart Rutten (Artistiek directeur Centraal Museum - Utrecht), Jitske Schols (winnaar Dutch Photographic Portrait Prize 2016), Koos Breukel (portretfotograaf), Narda van 't Veer (Van Ravesteijn Gallery / UNIT) en Sabine Verschueren (art director).

The jury for 2018 consisted of chair Philippien Noordam (Head of Art Affairs, Ministry of Foreign Affairs), Bart Rutten (Artistic director Centraal Museum - Utrecht), Jitske Schols (winner Dutch Photographic Portrait Prize 2016), Koos Breukel (portrait photographer), Narda van 't Veer (Van Ravesteijn Gallery / UNIT) and Sabine Verschueren (art director).